Raport specjalistyczny

Elastyczność energetyczna
w Polsce

W Polsce i w Europie przed sektorem energetycznym stoją ogromne wyzwania i możliwości rozwoju. Elastyczność energetyczna stanowi istotny element transformacji energetycznej w Polsce, generując inwestycje, które do 2040 roku szacowane są na co najmniej 0,5 bln PLN.

pobierz raport

Już dostępny!

premiera 12 września 2023

Elastyczność energetyczna gwarantem bezpieczeństwa energetycznego

O Raporcie

Specjalistyczny raport „Elastyczność energetyczna w Polsce” jest niezależnym eksperckim kompleksowym podsumowaniem aktualnych badań i wiedzy na temat elastyczności energetycznej.

 

Oprócz szczegółowej analizy polskiego systemu elektroenergetycznego zawiera również m.in.:

Przegląd źródeł energii odnawialnych w Polsce i perspektywy ich rozwoju

Ocenę elastyczności w długim okresie, w tym ocenę potencjalnych mocy zainstalowanych w Polsce

Analizę polityki i regulacji rynku energii odnawialnej w Polsce

Ocenę potencjału technologicznego i infrastrukturalnego polskiego systemu energetycznego

Przegląd aktualnych projektów elastyczności energetycznej w Polsce, w tym projektów

Kierunki rozwoju technologii i polityki elastyczności energetycznej.

Opracowanie wzbogacono o opinie ekspertów z organizacji branżowych i biznesów kształtujących oblicze polskiej elektroenergetyki.

O RAPORCIE

Dla kogo Raport

Raport „Elastyczność energetyczna w Polsce” stanowi wskazówkę dla decydentów i inwestorów, którzy chcą zaangażować się w proces transformacji rynku energii odnawialnej. Dostarcza cennych informacji, które pomogą podjąć odpowiednie decyzje i zainwestować w przyszłość energii odnawialnej w Polsce.

Pobierz raport „Elastyczność energetyczna w Polsce” i poznaj najnowsze wyniki badań i opinie ekspertów.

O RAPORCIE

Zmiany na rynku energii

Czysta energia

Zapotrzebowanie na energię elektryczną stale rośnie. Wzrost liczby ludności na świecie, rozwój gospodarki i konsumpcji energii to tylko niektóre czynniki, które mają na to wpływ. Według prognoz w latach 2020-2050 nastąpi wzrost produkcji energii z 25 tys. do około 45 tys. TWh.

Zmiany te niosą ze sobą wyzwania w postaci wzrostu obciążenia sieci energetycznych i konieczności rozbudowy infrastruktury, jak i potrzebę zapewnienia stabilności systemów energetycznych. Jednocześnie produkcja energii z surowców kopalnych, która w dużej mierze zależy od importu, wiąże się z poważnymi problemami, takimi jak wzrost emisji gazów cieplarnianych, degradacja środowiska oraz wyczerpywanie się zasobów.

W obliczu tych wyzwań, dążenie do zrównoważonej produkcji energii jest niezbędne.

Czym jest elastyczność energetyczna?

Sektor zielonych źródeł energii musi podjąć odpowiednie działania, aby sprostać wyzwaniom związanym z transformacją energetyczną.

Elastyczność energetyczna to kluczowy czynnik przystosowania systemu elektroenergetycznego do zmienności w produkcji energii. Dzięki elastyczności możemy sprawnie zarządzać fluktuacjami wytwarzania energii z odnawialnych źródeł, które są uzależnione od warunków atmosferycznych. Ważne jest, aby mieć na uwadze, że zmienność w produkcji energii odnawialnej może wpływać na stabilność sieci elektroenergetycznych.

Elastyczność energetyczna jest kluczowym elementem transformacji energetycznej.

Unijne cele związane z dekarbonizacją

Rozwój odnawialnych źródeł energii oraz redukcja korzystania z surowców kopalnych są priorytetami transformacji energetycznej. Przejście na czyste i zrównoważone źródła energii jest niezbędne dla ochrony środowiska, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i stworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości energetycznej.

Unia Europejska wprowadziła szereg inicjatyw i dyrektyw, których celem jest zapewnienie zrównoważonej energii. W kontekście elastyczności energetycznej, szczególnie ważną dyrektywą jest Dyrektywa w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (UE) 2019/944. Reguluje ona usługi elastyczności energetycznej, które są kluczowe dla obrotu energią opartą na zdecentralizowanych źródłach rozproszonych, głównie odnawialnych.

O RAPORCIE

Główne wnioski Raportu

Elastyczność energetyczna to kluczowy element dla przyszłości zrównoważonej energetyki, umożliwiający skuteczne zarządzanie zmiennością popytu i podaży energii w złożonym ekosystemie energetycznym. W raporcie „Elastyczność energetyczna w Polsce” przedstawiono aktualny stan badań i możliwości rozwoju rynku elastyczności energetycznej. 

Usługi związane z elastycznością energetyczną zapewniają operatorom przede wszystkim zwiększenie efektywności i poprawę bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego poprzez utrzymanie równowagi bilansowej i wymaganego poziomu mocy.  

Raport „Elastyczność energetyczna w Polsce” omawia prognozowane korzyści środowiskowe, gospodarcze i społeczne, które wynikają ze stosowania rozwiązań elastyczności energetycznej:

Poprawa efektywności energetycznej sieci elektroenergetycznych

Poprawa jakości i niezawodności dostawy energii

Redukcja emisji gazów cieplarnianych

Zmniejszenie kosztów funkcjonowania systemu elektroenergetycznego 

Oszczędności dla odbiorców

Rozwój techniki i nowych technologii

Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego

Nowe możliwości dla konsumentów

W związku z tym perspektywy rozwoju usług elastyczności energetycznej są bardzo obiecujące. Zbyt wolna modernizacja i rozwój infrastruktury energetycznej sprawiają, że coraz pilniejsze staje się zapewnienie ciągłej i stabilnej pracy sieci i systemów elektroenergetycznych. 

W raporcie omówione zostały potencjalne kierunki rozwoju usług elastyczności:

Rozwój technologii i techniki w obszarach pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji energii

Współpraca między sektorami energetycznym, przemysłowym i transportowym

Integracja systemów energetycznych

Rozwój rynków / platform potrzebnych do sprzedaży i zakupu usług elastyczności

Współpraca międzynarodowa

Doskonalenie regulacji prawnych sprzyjających elastyczności energetycznej

Nowe możliwości biznesowe: rozwój platform handlowych do obrotu usługami elastyczności energetycznej / współpraca międzybranżowa dla zintegrowanych systemów energetycznych / rozwój technologii dla efektywnego zarządzania energią / współpraca międzynarodowa

ESG – Raportowanie pozafinansowe: efektywne zarządzanie zapotrzebowaniem na energię / zaangażowanie w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

CSR – Odpowiedzialność społeczna: tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze odnawialnych źródeł energii / promowanie odnawialnych źródeł energii

Autorzy

Dr inż.

Andrzej Firlit

Ekspert z dziedziny energetyki, związany z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie od 1996 roku. Od 2015 roku pełni funkcję kierownika Zespołu Jakości Energii Elektrycznej, a od 2006 roku kieruje Studiami podyplomowymi Jakość Energii Elektrycznej. Jest autorem i współautorem 75 publikacji naukowych, w tym 8 książek i skryptów. Jego główne obszary zainteresowań to jakość dostawy i efektywne użytkowanie energii elektrycznej, diagnostyka pracy sieci zasilających oraz urządzeń, inteligentne systemy elektroenergetyczne (smart grids) i systemy monitorowania.

Akademia Górniczo-Hutnicza

Katedra Energoelektnoniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii

Dr inż.

Grzegorz Hołdyński

Adiunkt w Katedrze Energoelektroniki, Elektrotechniki i Elektroenergetyki na Politechnice Białostockiej. Jego główne obszary zainteresowań obejmują analizę stanów pracy sieci i stacji elektroenergetycznych, jakość dostawy energii elektrycznej oraz rozproszone źródła energii, szczególnie energetykę wiatrową i fotowoltaikę. Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji naukowych i technicznych.

Politechnika Białostocka

Katedra Energoelektroniki, Elektrotechniki i Elektroenergetyki

Eksperci o elastyczności

„Przyglądając się procesom występującym w świecie i Europie wyraźnie widać, że najważniejszym elementem przyszłej energetyki będą samoorganizujące się, spójne terytorialnie mini- i mikrosieci (…) ze źródłami rozproszonymi o dużej autonomii i o zdolnościach samoregulacyjnych”.

prof. dr hab. inż.
Zbigniew Hanzelka

Akademia Górniczo-Hutnicza

„(…) w perspektywie 2030 r. energia wytwarzana w źródłach odnawialnych będzie pokrywała więcej niż 50 procent zapotrzebowania na energię elektryczną netto w Polsce (…). Znaczący udział w mocach zainstalowanych w OZE będą stanowiły źródła przyłączone do sieci dystrybucyjnych niskiego i średniego napięcia. W tej sytuacji zapewnienie bezpieczeństwa pracy sieci i odpowiednich parametrów jakościowych energii będzie stanowić dla operatorów rosnące wyzwanie techniczne i ekonomiczne”.

Barbara Adamska

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii 

„Optymalizacja oraz efektywne wykorzystanie infrastruktury sieciowej to jedna z kluczowych kwestii w dyskusji nad inwestycjami w nowe, zeroemisyjne źródła wytwórcze. Rozwijanie elastyczności energetycznej w warunkach niewystarczającej przepustowości sieci jest wyzwaniem, które obecnie najbardziej spowalnia transformację energetyczną”.

Janusz Gajowiecki

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej

„Obecnie w Unii Europejskiej, w tym w Polsce, trwają prace legislacyjne pozwalające w pełni wykorzystać potencjał magazynów energii, jak i ujednolicić regulacje prawne dla rynku europejskiego. Obszarami KSE, w których najprawdopodobniej najwcześniej nastąpi powszechne stosowanie zasobników energii będą mikrosieci/ klastry energii, potrzeby własne elektromobilności oraz energetyka odnawialna”.

Krzysztof Kochanowski

Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Generalny Stowarzyszenia Polska Izba Magazynowania Energii

„Szerokie wdrażanie OZE musi uwzględniać ich brak stabilności i zależność czy to od pór roku, czy też warunków pogodowych panujących na danym obszarze. To z kolei sprawia, że musimy świadomie budować elastyczne systemy elektroenergetyczne, które zwiększą precyzję i zadośćuczynią zmiennym wymaganiom dotyczącym zarówno popytu, jak i podaży”.

Wojciech Kubak

Business Development Manager Danfoss Drives

„Magazynowanie energii zwiększa efektywność systemów, ale – co najważniejsze – odracza wydatki inwestycyjne oraz obniża koszty operacyjne poprzez dostarczanie energii w czasie zwiększonego zapotrzebowania i przechowywanie wyprodukowanej energii podczas sprzyjających warunków”.

Michał Michulec

Dyrektor Zarządzający Neisa

„Szybki rozwój źródeł odnawialnych, które stały się obecnie bardzo konkurencyjne cenowo, wymaga dodatkowych zasobów elastyczności mocy już nie tylko z powodu wystarczalności mocy, ale też z powodu coraz częstszych braków możliwości przyłączenia do sieci z obawy o ich przeciążenie”.

Jacek Misiejuk

Prezes Zarządu ENEL X Polska

„Przed energetyką w Polsce i w Europie stoją ogromne wyzwania i szanse rozwoju. Przyjęte zobowiązania dotyczące transformacji energetycznej w Polsce będą generować inwestycje, których wartość jest szacowana na co najmniej 0,5 bln PLN do 2040 roku”.

Jacek Stankiewicz

Prezes Zarządu Elsta

„Jednym z rozwiązań umożliwiających sfinansowanie inwestycji w magazyn energii jest rynek mocy, funkcjonujący w Polsce od 2021 r. Pierwsze magazyny już skorzystały z tej możliwości poprzez zakontraktowanie ok. 165 MW obowiązku mocowego w aukcji głównej na rok 2027”.

Remigiusz Szlendak

Główny Specjalista ds. DSR w Enspirion Grupa ORLEN

„Magazynowanie nadwyżek energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii: Ta funkcja jest niezmiernie ważna, szczególnie w kontekście niestabilności produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Nadwyżki energii, generowane podczas okresów intensywnej produkcji (np. przy sprzyjających warunkach pogodowych), mogą być efektywnie magazynowane i wykorzystane w późniejszym czasie, gdy produkcja spadnie. Dodatkowo magazynowanie energii pozwala na optymalne wykorzystanie instalacji, które były przewymiarowane”.

Michał Wypychewicz

Chief Executive Officer ZPUE S.A.

„Nie wykorzystujemy w pełni polskiego dorobku OZE – najwyższy czas wrzucić drugi bieg. Elastyczność systemowa to kolejny etap polskiej transformacji energetycznej. Potrzebujemy przyspieszonych inwestycji w nowoczesne sieci, magazyny energii i wodór”.

Bartłomiej Zysiński

Prezes Zarządu Solartech Sp. z o.o.

Pobierz Raport

Pobierz raport „Elastyczność energetyczna w Polsce” i poznaj najnowsze wyniki badań i wszystkie, pełne wypowiedzi ekspertów.

Już dziś bądź gotowy
na wyzwania jutra!

Po poprawnym wypełnieniu formularza, zostanie wysłany link do pobrania raportu na wskazany adres e-mail w formularzu.

Patronaty

Patronat
merytoryczny

Patronat
branżowy

Patronat
medialny

Partnerzy
technologiczni

Raport „Elastyczność energetyczna w Polsce” został przygotowany na zlecenie firm Danfoss Drives, Elsta oraz Neisa przez ekspertów z Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Białostockiej

Elastyczność energetyczna gwarantem bezpieczeństwa energetycznego

Raport Specjalny – Elastyczność Energetyczna w Polsce © 2023   |   Design and coding by Brandobry